Adverse Sustainability Impact Statement

Úvod

Sberbank CZ, a.s. (dále také jen Banka nebo Sberbank CZ) se otevřeně hlásí k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v České republice a je připravena podílet se na vytváření podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému rozvoji. Sberbank CZ si je plně vědoma negativních vlivů klimatické změny na životní prostředí, včetně nepříznivých socioekonomických dopadů této globální proměny. Klimatická změna ohrožuje (makro)ekonomickou i finanční stabilitu národního hospodářství, a je proto žádoucí se této výzvě iniciativně postavit. Náhlé změny klimatu s sebou přinášejí nový druh rizik (fyzická a tranzitivní), kterým chce Banka aktivně čelit. Sberbank CZ se proto v dubnu 2021 veřejně zavázala k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání podpisem Memoranda České bankovní asociace (ČBA) pro udržitelné finance. Sberbank CZ podporuje udržitelný a společensky odpovědný rozvoj nejen českého bankovního sektoru, ale celé národní ekonomiky. 

Banka podporuje přechod na udržitelnější nízkouhlíkové oběhové hospodářství, jak jej definuje Pařížská dohoda přijatá v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen Pařížská dohoda). Jedním z kroků vedoucích k naplnění cílů Pařížské dohody (a jejích derivátů jako je například balíček Fit for 55) je zvýšení transparentnosti a informovanosti koncových investorů o tzv. ESG rizicích (blíže viz kapitola 2), která jsou spojena s danou investicí. Za tímto účelem bylo vydáno Nařízení evropského parlamentu a Rady EU 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětvích finančních služeb (dále jen Nařízení, nebo SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

Definice pojmů

Udržitelné investování znamená investici do takových produktů, které podporují ekonomické aktivity směřující k naplnění environmentálních, sociálních a správních cílů (tzv. ESG – Environmental, Social and Governance) definovaných v dokumentu Zelená dohoda pro Evropu. Dle Nařízení (článek 2, odstavec 17) je za udržitelnou investici považována investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Riziko týkající se udržitelnosti (ESG riziko) je definováno v Nařízení (článek 2, odstavec 22) jako událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Faktory udržitelnosti definované v Nařízení (článek 2, odstavec 24) jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

Finančním a investičním poradcem v kontextu článku 2, odstavce 11c) se rozumí úvěrová instituce, která poskytuje investiční poradenství . 

Prohlášení

V souladu s Nařízením (článek 4, odstavec 5) Sberbank CZ prohlašuje, že při poskytování investičního poradenství a vzhledem ke své velikosti, povaze a rozsahu nabízených investičních služeb prozatím nebere v úvahu hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. 

Banka však již pracuje na zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti a od 2Q 2022 se čeká jejich plné zohlednění, včetně úpravy vnitřních předpisů a procesů pro poskytování investičního poradenství.

Protože se Sberbank hlásí k principům ESG, tak Banka již nyní nabízí v rámci investičního poradenství pouze takové podílové fondy, které splňují kritéria SFDR. Klienti z řad investorů do podílových fondů tudíž mají k dispozici informace o zohlednění ESG rizik a jejich vlivu na faktory udržitelnosti. 

Sberbank CZ také prohlašuje, že její principy odměňování zohledňují faktory udržitelnosti a zakládají se na principu nediskriminace.