Zveřejnění výroční zprávy

28. 4. 2022

Podle §23 zákona č. 21/1992 Sb., zákona o bankách v platném znění je banka povinna do 30. dubna 2022 vyhotovit výroční zprávu, ověřit ji auditorem a předložit ji České národní bance (ČNB”)28. února 2022 v důsledku zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo eskalaci geopolitické situace a konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou Federací, zahájila Česká národní banka kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank CZ, a.s. (dále jen „banka“) působit jako banka. V souvislosti s tím vydala ČNB předběžné opatření, kterým bance omezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

ČNB dne 14. dubna 2022 rozhodla v prvním stupni správního řízení o odnětí bankovní licence.  Banka má možnost podat proti tomuto rozhodnutí rozklad. Rozhodnutí ČNB o odejmutí povolení působit jako banka bude pravomocné až po rozhodnutí o rozkladu resp. dříve pokud banka rozklad nepodá.

Výše popsané události představují významné události, které nastaly po rozvahovém dni a musí být popsány v účetní závěrce a výroční zprávě. Vzhledem k tomu, se vedení banky rozhodlo účetní závěrku a výroční zprávu dokončit podle vývoje správního řízení o odnětí licence.