Sberbank Europe oznamuje nejlepší roční výsledek

10.04.2019

Ziskem po zdanění ve výši 34 mil. EUR za rok 2018 skupina Sberbank Europe prokázala svoje silné postavení úspěšného hráče na bankovním trhu ve střední a jihovýchodní Evropě. Čistý zisk je výsledkem lepší obchodní výkonnosti, efektivního řízení nákladů a nižších nákladů na rizika. Další nárůst počtu zákazníků v roce 2018 umožnilo zavedení nové rychlé půjčky v Německu, větší poptávka po úvěrech v dceřiných bankách a soustavný rozvoj řady digitálních produktů.

Sonja Sarközi, generální ředitelka Sberbank Europe, uvádí: „To, že se jedná o nejúspěšnější finanční rok v mladé historii Sberbank Europe, potvrzuje, že poskytujeme správné produkty a služby.“

K pozitivnímu výsledku výrazně přispěly dceřiné společnosti Sberbank Europe, které s výjimkou České republiky, kde se projevila restrukturalizační opatření, dokonce v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem zvýšily svůj čistý zisk. Nejvíce se na dosaženém zisku v roce 2018 podílely Česká republika (čistý zisk 14,7 mil. EUR) a Srbsko (11,1 mil. EUR). Další dceřiné společnosti rovněž za rok 2018 vykázaly solidní čistý zisk: Maďarsko: 4,3 mil. EUR, Slovinsko: 8,1 mil. EUR, Chorvatsko: 6,2 mil. EUR, Bosna a Hercegovina: 3,6 mil. EUR i Banja Luka: 2,6 mil. EUR.

Strategickým cílem Sberbank Europe bylo v roce 2018 posílit obchodní činnost ve střední a jihovýchodní Evropě. Sonja Sarközi: „Tato strategie zafungovala dokonale: Intenzivnější aktivity v regionálním retailovém segmentu a segmentu malých a středních podniků byly jedním z hlavních důvodů úspěchu našich dceřiných společností.“

Silný rok pro retailový segment

Retailový segment se v roce 2018 vyvíjel obzvláště dobře. Aktivní zákaznická základna se v porovnání s rokem 2017 rozrostla o 7,4 % z 654 000 na 702 000 retailových zákazníků, přičemž většinu nových zákazníků jsme získali v České republice, Srbsku a Maďarsku. Hrubý objem retailových úvěrů se v roce 2018 zvýšil o 13,7 % na téměř 3,9 mld. EUR. S nárůstem o 25,9 % v porovnání s předchozím rokem se zejména výrazně zvýšila poptávka po spotřebitelských úvěrech. Celkově se objem úvěrů skupiny (pro retailové zákazníky, malé a střední podniky a firemní zákazníky) meziročně mírně snížil v důsledku plánovaného snížení v portfoliu firemních zákazníků v Rakousku.

Důležitým milníkem pro Sberbank Europe bylo v roce 2018 zavedení online půjček v Německu, což představuje důležitý krok při provádění strategie digitalizace skupiny. Na konci roku 2018 dosahovala výše úvěrů, které Sberbank Direct poskytla, hodnoty 71 mil. EUR. Sberbank Direct se udržitelným způsobem prosadila na konkurenčním německém trhu díky jednoduchým produktům, atraktivním podmínkám a zcela digitálním procesům.

Čisté úrokové výnosy skupiny zůstaly v porovnání s rokem 2017 relativně stabilní a dosáhly 290,2 mil. EUR (meziroční pokles o 3,3 mil. EUR, resp. 1,1 %). Čisté výnosy z poplatků a provizí se v roce 2018 zvýšily na 90,8 mil. EUR (meziroční nárůst o 10,6 mil. EUR, resp. 13,2 %). Všechny dceřiné banky v roce 2018 zvýšily svoje čisté výnosy z provizí, přičemž nejvíce přispělo Maďarsko, Česká republika a Srbsko.

Provozní náklady zůstaly v roce 2018 relativně stabilní a dosahovaly výše 284,9 mil. EUR.

Další snížení podílu nesplácených úvěrů, zdravá kapitálová základna

Podíl nesplácených úvěrů (NPL) skupiny se v roce 2018 zejména v důsledku účinného snížení nesplácených úvěrů zlepšil o více než jednu třetinu na 7,3 %. Rezervy na rizika se v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 v důsledku příznivějšího rizikového prostředí snížily o 103,6 mil. EUR na 51,4 mil. EUR.

Sberbank Europe měla na konci roku 2018 stabilní kapitálovou základnu. S poměrem kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 16,6 % bankovní skupina pohodlně plní všechny regulační požadavky. Poměr kapitálové přiměřenosti k 31. prosinci 2018 činil 20,7 %.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch v září 2018 potvrdila rating BB+ s pozitivním výhledem pro Sberbank Europe AG na základě „přiměřené kapitalizace, dobré finanční pozice a pozice v oblasti likvidity a přijatelné strategie financování“.

K 31. prosinci 2018 skupina Sberbank Europe vykázala celková aktiva ve výši 11,7 mld. EUR.

Vybrané finanční ukazatele skupiny Sberbank Europe konsolidované výsledky na konci roku 2018*

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty

mil. EUR

2018

2017

Čistý výsledek po zdanění (včetně ukončovaných činností)

34,0

-201,6

Provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek

381,9

367,6

Provozní náklady

284,9

286,6

Čisté úrokové výnosy

290,2

293,5

Čistá úroková marže (%)

2,5

2,3

Čisté výnosy z poplatků a provizí

90,8

80,3

Poměr nákladů kvýnosům (%)

74,6

77,9

Vybrané údaje z rozvahy

mil. EUR

K 31.12.2018

K 31.12.2017

Hrubá výše úvěrů

8168

8498

Celkové vklady klientů

8222

8272

Poměr úvěrů (v čisté výši) k vkladům (%)

93

96

Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) (%)

16,6

17,1

Kapitálová přiměřenost (%)

20,7

21,0

Poměr nesplácených úvěrů (NPL)

7,3

11,0

Ukazatel krytí nesplácených úvěrů (%)

62,3

68

Aktiva celkem

11,662

12,581


 

K 31.12.2018

K 31.12.2017

Počet zaměstnanců (přepočteno na plný pracovní úvazek)

4007

4048

Pobočky

188

190

Počet klientů

~ 713000

~ 665000


Poznámky:
* Výsledky skupiny Sberbank Europe na základě auditované konsolidované účetní závěrky podle IFRS k 31. prosinci 2018.

O skupině Sberbank Europe
Skupina Sberbank Europe se sídlem ve Vídni v Rakousku je bankovní skupinou, jejímž jediným vlastníkem je Sberbank Ruska. Skupina Sberbank Europe působí na osmi trzích ve střední a východní Evropě: v Rakousku, Německu, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Slovinsku a Srbsku. Skupina Sberbank Europe má přibližně 713 tisíc klientů, provozuje 188 poboček a zaměstnává více než 4 tisíce zaměstnanců po celé Evropě. Celková aktiva Sberbank Europe dosahující výše 11,6 mld. EUR (k prosinci 2018).
Web: www.sberbank.at

O Sberbank Ruska
Sberbank Ruska je největší ruskou bankou a přední světovou finanční institucí. Sberbank spravuje téměř třetinu veškerého majetku ruského bankovního sektoru, je klíčovým věřitelem domácí ekonomiky a největším příjemcem bankovních vkladů v Rusku. Zakladatelem a většinovým akcionářem Sberbank je Centrální banka Ruské federace, která vlastní 50 % schváleného základního kapitálu banky plus jednu akcii s hlasovacím právem. Zbývajících 50 % vlastní domácí a zahraniční investoři.

Sberbank Ruska na konci roku 2018 měla čistý zisk ve výši 831,7 mld. RUB (11,3 mld. EUR). Roční rentabilita vlastního kapitálu skupiny dosahovala hodnoty 23,1 %. Sberbank má téměř 140 mil. klientů po celém světě a 311 tisíc zaměstnanců ve více než 20 zemích. S přibližně 14 200 pobočkami Sberbank provozuje největší distribuční síť v Rusku a je mezinárodně zastoupena ve Spojeném království, Spojených státech, ve státech SNS, ve střední a východní Evropě, Turecku a dalších zemích. Banka je držitelem obecné bankovní licence č. 1481 vydané Centrální bankou Ruské federace.
Web: www.sberbank.ru