Informace o směrnici MiFID

Na tomto místě naleznete povinné informace dle pravidel směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MIFID II) a související legislativy. Tyto pravidla upravují obchodování s investičními cennými papíry, cennými papíry kolektivního investování, nástroji peněžního trhu a finančními deriváty.

Základním cílem této legislativy je zvýšení ochrany Vás jako investorů a standardizování ochrany investorů v celé Evropské Unii. Důraz je kladen na poskytování ochrany klientů dle jejich úrovně znalostí a zkušeností v oblasti investování.

Následující dokumenty informují především o zařazení klientů do jednotlivých kategorií a související míře jejich ochrany, investičních službách a pravidlech, kterými se Sberbank CZ řídí při jejich provádění, a popisují investiční nástroje vč. rizik, která jsou s nimi spojená.

Věříme, že informace uvedené v těchto dokumentech budou pro vás prospěšné a pomohou vám zodpovědně přijmout investiční rozhodnutí.