Ostatní dokumenty

Směrnice o platebním styku

  • Evropská směrnice PSD2
  • Informace pro vývojáře

Právní informace

Předtím, než začnete internetové stránky www.sberbank.cz používat, se prosím seznamte s obsahem Podmínek pro uživatele internetových stránek www.sberbank.cz.

Podmínky pro uživatele internetových stránek www.sberbank.cz

Platné od 1. 2. 2016

  1. Provozovatelem internetových stránek www.sberbank.cz (dále jen "stránky") je Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ0 25083325 (dále jen "Sberbank CZ, a. s.") ), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
  2. Služby poskytované stránkami jsou veřejně přístupné a jejich využívání se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny uživatele stránek.
  3. Sberbank CZ, a.s. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu stránek. Není dovoleno bez předchozího souhlasu Sberbank CZ zasahovat do obsahu stránek nebo do jejich technické funkčnosti. Jedině Sberbank CZ, a.s. může rozhodovat o změně, odstranění nebo doplnění obsahu stránek. Stránky lze používat jen pro vlastní potřebu, nikoliv však ke komerčním účelům.
  4. Uživatelé stránek berou na vědomí, že může nastat částečná nebo plná nefunkčnost stránek. Sberbank CZ nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek.
  5. Sberbank CZ, a.s. neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran, na které se na svých stránkách odkazuje.
  6. Zveřejnění údajů na stránkách, kromě těchto podmínek, nemá povahu právního úkonu, který by směřoval ke vzniku právního vztahu mezi Sberbank CZ a uživatelem stránek. Výjimku tvoří případy, kdy je výslovně stanoven vznik právního vztahu.
  7. Informace, které jsou uvedeny na těchto stránkách, mají pouze informativní povahu.
  8. Tyto podmínky může měnit nebo doplňovat pouze Sberbank CZ, a.s., a to kdykoliv. Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Souhlas se změnou podmínek učiní uživatel svým dalším používáním stránek.