Jak mohu požádat o odložení splátek?

 1. Formulář si stáhněte a vyplňte

 2. Jednatel/é společnosti formulář podepíše/í

 3. Scan formuláře pošlete emailem

Scan podepsaného formuláře prosím zašlete na adresu MoratoriumCOVID@sberbankcz.cz

Co je dobré vědět?

 • Formulář obsahuje důležitá poučení. Věnujte mu pozornost
 • Důkladně se seznamte s modelovým příkladem
 • Prohlédněte si také odpovědi na často kladené otázky
 • V případě dotazů se prosím obraťte na svého firemního bankéře

Modelový příklad

V době moratoria je klientům – právnickým osobám dle zákona účtován úrok. Předmětem odkladu jsou jen splátky jistiny – viz níže.

 • Jistina splátkového úvěru před vstupem do moratoria 20 mil. CZK
 • Měsíční splátky
 • Roční úroková sazba 3% p.a. (odpovídá 0,25% p.m.)
 • Délka ochranné doby – 6 měsíců

 

Odklad splátek se netýká splátky splatné v měsíci, ve kterém byla podána žádost. První odloženou splátkou je splátka splatná následující kalendářní měsíc po podání žádosti.

V průběhu ochranné doby (může trvat až 6 měsíců) klient platí měsíční úrok ve výši 50 tis. CZK. Po konci této doby klient platí jistinu a úrok dle původního splátkového kalendáře. Splatnost úvěru se o dobu moratoria posouvá. Oproti původnímu splátkovému kalendáři klient zaplatí dodatečné úroky odpovídající délce zvolené ochranné doby – v tomto modelovém příkladu o 300 tis. CZK více.

Časté dotazy

Co budu potřebovat k podání žádosti jako právnická osoba?

V žádosti o odklad splátek budete vyplňovat název firmy a IČO, jméno a adresu člena statutárního orgánu firmy který o odklad žádá, datum jeho narození, e-mail, telefon, u kterého svého úvěrového produktu požadujete odklad splátek a zvolenou dobu odkladu (do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020). Žádost musí podat ten, který je k tomu dle úvěrové smlouvy oprávněn. Totožnost žadatele bude bankou následně ověřena.

Když už mám úspěšně požádáno o snížení splátek, můžu nyní požádat o odklad splátek?

Pokud jste se již v minulosti s bankou dohodl na dočasném snížení splátek, můžete i v takovém případě požádat o odklad splátek dle zákona do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020. Uzavřený dodatek ke smlouvám zůstává v platnosti do začátku ochranné doby, která začne první den měsíce následujícího po podání žádosti. V takovém případě však dříve uzavřený dodatek v souvislosti s epidemií koronaviru („Dodatek Covid“) pozbyde účinnosti k prvnímu dni platnosti moratoria. Po skončení moratoria tedy budete splácet ve splátkách platných před uzavřením Dodatku Covid.

Jak dlouho bude trvat zpracování žádostí?

Banka má na vyřízení Vaší žádosti 30 dnů. Budeme však dělat vše pro to, aby Vaše žádost byla vyřízena co nejdříve dle našich možností. Po podání žádosti obdržíte e-mail, který potvrdí přijetí žádosti ke zpracování. Po zpracování žádosti Vám banka zašle potvrzení, ve kterém budou uvedeny všechny nezbytné náležitosti. Zejména den počátku a konce ochranné doby, informaci o výši, počtu a četnosti plateb, které budete muset provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou za úvěr zaplatíte. Zároveň během procesu zpracování vaši žádosti budete informováni, pokud u některých úvěrů není možné Vaší žádosti vyhovět z důvodu, že je daný úvěr z působnosti zákona vyloučen.

Je možné, aby mi banka nevyhověla? V médiích říkali, že banka žádosti posuzovat nebude a všem vyhoví.

Banka nebude ověřovat, zda jste byl/a nebo nebyl/a postižen epidemií koronaviru a kvůli tomu požadujete odklad splátek. Banka však odmítne žádosti, které nepodala oprávněná osoba, nebo u kterých byl dlužník k datu 26. 3. 2020 v prodlení delším jak 30 dnů se splátkami úvěrového produktu, u něhož žádá o odklad splátek, nebo se budou týkat úvěrových produktů, u kterých je moratorium vyloučeno.

Mohu požádat o odklad splátky splatné již tento měsíc?

Odklad splátky je realizován u splátek splatných následující měsíc po podání žádosti. Odložit splátku splatnou v měsíci podání žádosti nelze.

Mohu o odklad splátek požádat kdykoliv?

O moratorium můžete požádat od data účinnosti zákona (předpokládané datum je 20.4.2020) až do 30.9.2020. V případě podání žádosti o moratorium až v září však bude odklad platit pouze pro splátku splatnou v říjnu 2020. Moratorium je ze zákona možné ve zkrácené formě do 31.7.2020 nebo ve standardní formě do 31.10.2020. Moratorium začne platit od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti.

Musím požádat o odklad splátek hned první den platnosti moratoria? Nemohu to „prošvihnout“, tedy že byste stáhli žádosti z webu?

Žádosti o odklad budou na našem webu k dispozici bez zbytečného odkladu po účinnosti zákona až do 30.9.2020, poté již o odklad požádat nelze. Moratorium začne platit od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti a bude platné dle Vaší žádosti do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020. Žádosti o odklad splátek se tedy nepodávají „kolově“ jako např. u programu COVID II na komerční úvěry.

Nemůžu se dostat kvůli odkladu do úvěrových registrů jako nesplácející dlužník?

Informace o tom, že jste využil odkladu splátek, bude bankou standardně reportována do úvěrových registrů, avšak tento příznak nebude mít na Vaši kreditní historii v budoucnu negativní váhu, tj. bude na Vás pohlíženo, jako kdybyste po dobu odkladu řádně splácel. To však neplatí, pokud se dostanete do prodlení se splátkami, na které se ochranná doba nevztahuje (např. březen, duben, nebo za měsíc, ve kterém byla žádost podána).

Pokud mi bude odklad splátek úvěru na požadovanou dobu schválen, mohu někdy v průběhu této doby přerušit odklad splátek a pokračovat dál v klasickém splácení?

Zákon o moratoriu nepředpokládá možnost jednostranného ukončení moratoria. Pokud budete mít zájem způsob a podmínky splácení upravit musíte se obrátit na svého bankéře a postupovat standardním způsobem platným pro změnu smlouvy o úvěru. Taková změna může podléhat úhradě příslušných poplatků dle Sazebníku banky.

Pokud jsem byl pozadu se splátkami, mohu požádat o odklad splátek, když dlužnou částku nyní doplatím?

Rozhodné pro posouzení žádosti o moratorium je, zda jste byl k datu 26.3.2020 v prodlení se splátkou u úvěrového produktu, u něhož žádáte o moratorium, déle jak 30 dnů. V takovém případě nemáte na moratorium nárok ze zákona.

Pokud jste se do prodlení s úhradou splátek dostal až po uvedeném datu, máte na moratorium nárok. Neuhrazené splátky do konce měsíce, ve kterém jste o moratorium požádal, však musíte uhradit, jinak budou neuhrazené splátky evidovány jako neuhrazené a tato skutečnost reportována do příslušných registrů.

Bude mi účtován nějaký poplatek za zpracování žádosti o odklad splátek?

Banka Vám nebude za zpracování žádosti účtovat žádný poplatek.

Mohu si požádat o nový úvěr, pokud mi na stávající úvěr byly odloženy splátky?

Ano. Každá nová žádost o úvěr však bude posuzována dle standardního schvalovacího procesu, který bude ověřovat Vaši schopnost splácet další úvěr. Banka však může Vaši žádost o nový úvěr odmítnout. Na získání nového úvěru tedy neexistuje právní nárok.

Možnosti kontaktování