Sberbank CZ nepodá rozklad proti rozhodnutí České národní banky (ČNB) o odnětí bankovní licence

30.04.2022

Sberbank CZ se rozhodla nepodat rozklad (opravný prostředek) proti rozhodnutí ČNB o odnětí licence. To učinila i přes výhrady k věcné správnosti rozhodnutí ČNB a přesvědčení, že současnou bezprecedentní situaci bylo možné řešit jinými vhodnými způsoby (za využití o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu). Důvodem nepodání rozkladu je přesvědčení, že za daných okolností jde o nejlepší řešení pro všechny její věřitele a klienty, veřejný zájem i stabilitu českého finančního trhu. Vedení Sberbank CZ je přesvědčeno, že nepodání rozkladu zabrání dalšímu prodlužování stávajícího mimořádného stavu Sberbank CZ a dalšímu prohloubení negativních dopadů sankcí na činnost banky.

ČNB rozhodla o odnětí bankovní licence Sberbank CZ dne 14. dubna. Pátek 29. dubna 2022 byl posledním dnem lhůty, kdy mohla Sberbank proti tomuto rozhodnutí podat rozklad (řádný opravný prostředek). V průběhu celého řízení o odnětí bankovní licence Sberbank CZ od počátku spolupracovala s ČNB a poskytla ČNB řadu interních dokumentů. Sberbank CZ očekává, že ČNB nyní co nejrychleji učiní veškeré nezbytné kroky k uspokojení věřitelů banky počínaje nominací likvidátora banky. Sberbank CZ je i nadále připravena úzce kooperovat s ČNB za účelem co nejrychlejšího vypořádání majetku banky a vyrovnání dluhů věřitelům. Všechny další kroky budou probíhat pod dohledem a s plným zapojením ČNB prostřednictvím likvidátora banky nominovaného ČNB a schváleného příslušným soudem.