Oznámení o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

01.09.2022

Vážení,

věnujte prosím pozornost zejména níže zvýrazněné sekci týkající se splácení úvěrů a přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Rádi bychom vás tímto informovali o úpadku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČ: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen „Sberbank CZ“).

Dne 30. dubna 2022 Sberbank CZ pozbyla na základě pravomocného rozhodnutí České národní banky č.j. 2022/38793/570 bankovní licenci. Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 810/2022-7 ze dne 2. 5. 2022 Sberbank CZ vstoupila dne 2.5.2022 do likvidace a její likvidátorkou byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová.

 

Po svém jmenování do funkce likvidátorka zahájila kroky za účelem zjištění finanční situace Sberbank CZ a směřující k provedení její likvidace. Po důkladném posouzení finanční situace Sberbank CZ dospěla likvidátorka k závěru, že Sberbank CZ se nachází v úpadku, a to v obou jeho formách, tedy platební neschopnosti i předlužení dle ust. § 3 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InsZ"). Dne 29. 7. 2022 proto likvidátorka jménem dlužníka podala k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh na dlužníka.

 

Dne 26. 8. 2022, Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 12575/2022 - A-72 zjistil úpadek Sberbank CZ, prohlásil na majetek Sberbank CZ konkurs dle § 368 odst. 3 InsZ a jmenoval JUDr. Jiřinu Lužovou, advokátku, ev. č. ČAK 07991, insolvenční správkyní s plnou působností dle § 27 odst. 2 InsZ.

 

Vezměte prosím na vědomí, že úpadek Sberbank CZ nemá žádný vliv na povinnost klientů Sberbank CZ splácet své závazky vůči Sberbank CZ. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SBERBANK CZ JSOU NADÁLE PLATNÉ A ÚČINNÉ. ÚPADEK NEMÁ VLIV ANI NA SPLATNOST ZÁVAZKŮ KLIENTŮ SBERBANK CZ, KTERÁ V TUTO CHVÍLI ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNA. Jak již byli klienti Sberbank CZ informováni v rámci likvidace a v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení Sberbank CZ, pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek byl zřízen (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete na stránce Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů. Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti. Pro účely splácení úvěrů tak prosím nadále využívejte uvedené zvláštní splátkové účty, na které je možné prostředky zasílat.

 

Pohledávky věřitelů vůči Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se považují za automaticky přihlášené okamžikem prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ , a proto tyto pohledávky NEPŘIHLAŠUJTE.

 

Z účetnictví Sberbank CZ vyplývají všechny jí známé pohledávky, například pohledávky z titulu vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrná část odměny za věrnost, přeplatek za nájem bezpečnostní schránky, vratná záloha na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusy při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, atd. Tyto pohledávky proto nepřihlašujte. Insolvenční správce zašle každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou. Věřitel, který bude nesouhlasit s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení obdrženém od insolvenčního správce, může následně ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. V případě, že věřitel vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, může do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že mu nebylo doručeno oznámení o jeho pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvede výši své pohledávky vůči Sberbank CZ ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ.

 

Vezměte prosím rovněž na vědomí, že pohledávky v cizí měně musí být v souladu se zákonem přepočítány na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení. To platí rovněž pro pohledávky z účtů vedených u Sberbank CZ v cizí měně. Pokud se pohledávka stala splatnou dříve, přepočítá se pohledávka podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti.

 

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících dotazů prosím navštivte sekci Nejčastěji kladené otázky.

 

Pro vyloučení pochybností, žádnou z informací uvedených v tomto oznámení nelze vykládat jako vyjádření insolvenční správkyně ve smyslu § 253 InsZ a insolvenční správkyně si vyhrazuje veškerá práva z tohoto ustanovení vyplývající.

 

S úctou

 

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

 

JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně