Reportování údajů o klientech - CRS a FATCA

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v souvislosti s mezinárodním sdílením informací pro daňové účely označovaným jako CRS – Common Reporting Standards, případně FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act (pro USA).

Jsme povinni poskytnout zahraničním finančním úřadům údaje o klientech s vazbami na zahraničí. To nám ukládá mezinárodní smlouva č. 2/2014 Sb.m.s., označovaná jako „Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech“, provedená zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v platném znění.

Jestliže jste daňovým rezidentem jiného státu než České republiky, poskytneme zmíněným úřadům údaje o Vás, tedy kromě Vaší identifikace zejména výši zůstatků na Vašich účtech u Sberbank a objem připsaných kreditních úroků za daný kalendářní rok.
Současně je třeba, abyste nám sdělili svůj identifikátor pro daňové účely (daňové identifikační číslo v zahraničním státě Vaší daňové rezidence - pokud jej máte přidělen).

Na této stránce též můžete potvrdit, že jste daňovým rezidentem České republiky.

Prohlášení zašlete co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od obdržení zprávy.

Scan podepsaného a vyplněného odpovídajícího formuláře dle průvodce zašlete na crs@sberbankcz.cz

Krok 1. - Zde zvolte svou právní formu

Fyzická osoba

  • Jsem státní občan České Republiky
  • Jsem občan jiného státu
  • Jsem fyzická osoba podnikatel, OSVČ

Pokračovat

Pravnická osoba

Jednám jménem právnické osoby

  • Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost
  • Právnická osoba jiné právní formy
  • Zahraniční právnická osoba

Pokračovat

Krok 2.

Mám vazbu na USA (neznamená nutně daňovou rezidenci v USA)

Ve výjimečných případech, kdy chcete relevantní vazbu na USA popřít, prosím kontaktujte svého bankéře nebo Call centrum banky. 

Stáhněte si a vyplňte formulář W-9

Krok 2. - Tvoří pasivní příjmy, tj. příjmy z držby majetku (viz definice pojmu níže), převážnou část výnosů Vaší společnosti?

Ne

Stáhněte si a vyplňte (oba formuláře):

Formulář daňové správy USA pro FATCA: W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding nad Reporting (irs.gov)

V případě nejasností se můžete podívat do českého překladu formuláře

pozn.: v bodu 5 formuláře uvádíte FATCA status a následně vyplníte až část formuláře na tento status navazující, např. zatrhnete status "Passive NFFE" a dále vyplňujete kapitolu 26 na str. 7 formuláře

Ano - Mám skutečné majitele daňové rezidenty ČR

Pokud jsou skuteční majitelé Vaší společnosti zjevní z českého obchodního rejstříku, nemusíte nic vyplňovat. Jinak stáhněte a vyplňte (oba formuláře):

Formulář daňové správy USA pro FATCA: W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding nad Reporting (irs.gov)

V případě nejasností se můžete podívat do českého překladu formuláře

pozn.: v bodu 5 formuláře uvádíte FATCA status a následně vyplníte až část formuláře na tento status navazující, např. zatrhnete status "Passive NFFE" a dále vyplňujete kapitolu 26 na str. 7 formuláře

Ano - Mám skutečné majitele daňové rezidenty jiných států

Stáhněte si a vyplňte jak prohlášení ve vybrané jazykové verzi,  tak i formulář daňové správy USA:

Formulář daňové správy USA pro FATCA: W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding nad Reporting (irs.gov)

V případě nejasností se můžete podívat do českého překladu formuláře

pozn.: v bodu 5 formuláře uvádíte FATCA status a následně vyplníte až část formuláře na tento status navazující, např. zatrhnete status "Passive NFFE" a dále vyplňujete kapitolu 26 na str. 7 formuláře

Definice pojmů

Daňová rezidence

Daňová rezidence (daňový domicil) představuje vztah daňového poplatníka ke státu, ve kterém má povinnost zdaňovat veškeré své příjmy bez ohledu na to, odkud mu plynou. Daňová rezidence je vymezena v daňových předpisech každého státu a je u fyzických osob založena na souběhu okolností jako zdržování se v průběhu roku v daném státě, možnosti zde bydlet, výkonu ekonomické činnosti v takovém státě (zaměstnání, podnikání), rodinných a sociálních vazbách. Občanství hraje spíše menší roli. Daňová rezidence se samozřejmě může v čase měnit. V případě, že u Vás dochází ke změně daňové rezidence, prosím uveďte tuto skutečnost do Vašeho vyjádření. U právnických osob je daňová rezidence prakticky vždy dána adresou jejího sídla.

Pasivní příjem právnické osoby

Pasivním příjmem se rozumí příjem dosažený nikoliv vlastní činností právnické osoby, tj. nikoliv výrobou, obchodováním, poskytováním služeb, apod., ale příjem dosažený tím, že někdo jiný právnické osobě platí za využívání jejího majetku, tj. např. pronájmem, poskytnutím licence, půjčením nebo dáním úvěru.

Ostatní dokumenty a sdělení

Sberbank CZ uplatňuje postupy náležité péče pro nové účty také na dříve existující účty. Sberbank CZ uplatňuje postupy náležité péče také pro dříve existující účty entit, jejichž hodnota k rozhodnému dni nepřevyšuje částku odpovídající 250 000 USD.