!Oznámení o vstupu do likvidace a výzva pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek Více informací

Upozornění k aktuální situaci

Hledat

30.04.2022

Sberbank CZ nepodá rozklad proti rozhodnutí České národní banky (ČNB) o odnětí bankovní licence

Sberbank CZ se rozhodla nepodat rozklad (opravný prostředek) proti rozhodnutí ČNB o odnětí licence. To učinila i přes výhrady k věcné správnosti rozhodnutí ČNB a přesvědčení, že současnou bezprecedentní situaci bylo možné řešit jinými vhodnými způsoby (za využití o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu). Důvodem nepodání rozkladu je přesvědčení, že za daných okolností jde o nejlepší řešení pro všechny její věřitele a klienty, veřejný zájem i stabilitu českého finančního trhu. Vedení Sberbank CZ je přesvědčeno, že nepodání rozkladu zabrání dalšímu prodlužování stávajícího mimořádného stavu Sberbank CZ a dalšímu prohloubení negativních dopadů sankcí na činnost banky.

Číst dále Číst dále

Starší novinky

Nejčastěji kladené otázky

Výplaty vkladů

souhrnné informace o výplatě vkladů klientů z prostředků garančního systému finančního trhu

Zobrazit

Běžné a spořicí účty

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ otevřen běžný účet.

Zobrazit

Internetové bankovnictví a platební karty

Dostupnost pro retailové i komerční klienty, zůstatek na účtu, výpisy z účtu.

Zobrazit

Spotřebitelské úvěry a kontokorenty

Jak máme dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ spotřebitelský úvěr či kontokorent.

Zobrazit

Hypotéky

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ hypotéku.

Zobrazit

Komerční úvěry a související obchody

Investiční úvěry, revolvingové úvěry, úvěry v cizích měnách, bankovní záruky, dokumentární obchody atd.

Zobrazit

Ostatní

Bezpečnostní schránky, investice, účty notářské úschovy.

Zobrazit

Micro úvěry a kontokorenty

Jak mám dále postupovat, pokud jsem měl u Sberbank CZ micro úvěr či kontokorent.

Zobrazit

Běžné a spořící účty

Mám si převést výplatu mzdy do jiné banky?

Ano. Vzhledem k tomu, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále nedisponuje bankovní licencí, není možné z její strany přijímat vklady, na základě čehož není možné si nechat zasílat mzdu na účet ve Sberbank. Příchozí platby nebudou akceptovány a budou vráceny na účet odesílající banky. Platbu Vaší mzdy tedy prosím u Vašeho zaměstnavatele přesměrujte na účet v jiné bance.

Co mám dělat, když mám nastavený platební příkaz, který potřebuji zrušit? Odejdou trvalé příkazy a inkasa, které mám zadané např. na zaplacení nájmu a energií?

Ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“ Toto oznámení mmj. znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. Žádné platby z dříve nastavených trvalých příkazu již nemohou odejít. Vyčkejte výplaty náhrady svých finančních prostředků, otevřete si účet u jiné banky a tam si nastavte nové trvalé příkazy.

Budu platit poplatky za vedení účtu nebo jiné služby, když nemám k účtům přístup?

Poplatky za vedení účtů a jiné služby, ke kterým není přístup, nejsou účtovány, s výjimkou poplatku za zasílání pravidelných výpisů, které banka klientům nadále zasílá.

 

Jak se dostanu ke svým výpisům z účtu? Jak se dostanu k detailům nastavených trvalých příkazů/SIPO/povolených inkas, abych si je mohl založit jinde?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zpřístupnila v internetovém bankovnictví pro retailové i komerční klienty možnost ověřit si výši zůstatku na účtu i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Nadále však nebude možné provádět přes internetové bankovnictví žádné transakce.

Chci zrušit účet a prostředky převést, jak mám postupovat?

Ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“ Toto oznámení znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. Částka, která odpovídá zůstatku na Vašem účtu ke dni 28.2.2022, Vám bude vyplacena prostřednictvím Komerční banky, a.s. na vybraných pobočkách po předložení dokladu totožnosti, ato do výše 100 % součtu Vašich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele. Klient může požádat o zrušení svého účtu, a Sberbank CZ, a.s. v likvidaci všechny přijaté žádosti průběžně zpracovává. Klienti se zůstatkem na účtu nad limit zákonného pojištění obdrží při zavření svého účtu potvrzení s výší tohoto zůstatku.

Byly řádně zpracovány již zadané transakce z 24. a 25.2.? Zobrazují se tyto transakce správně ve všech systémech elektronického bankovnictví Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (MCP, SOB, Gemini, Multicash)?

Transakce zadané do 23.2. 2022 řádně odešly na zadaná čísla účtů. Většina plateb z 24.2. také v pořádku odešla, avšak platby z 25.2. již většinou realizovány nebyly. V těchto dnech totiž banka čelila bezprecedentnímu odlivu likvidity způsobenému reakcí vkladatelů na situaci na Ukrajině. Tyto faktory vytvořily výjimečnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku mající původ mimo sféru vlivu banky. Banka proto musela dne 25. února 2022 uplatnit doložku vis maior podle části druhé odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek a začít omezovat své služby včetně výběrů hotovosti a odchozích plateb z účtů klientů. Toto rozhodnutí bylo vedeno snahou ochránit likviditu nezbytnou pro minimální provoz banky, aby byla zajištěna schopnost banky plnit své závazky v budoucnu, tj. snahou o ochranu všech klientů a ostatních věřitelů banky.

 

V tuto chvíli může být na výpisu z bankovních účtů klientů uvedeno, že banka odepsala a zpětně připsala částku mající původ v platebním příkazu doručeném Sberbank CZ, a.s. v likvidaci dne 24. nebo 25. února 2022. To znamená, že klienti o žádné peníze nepřišli a banka stále eviduje  pohledávku klienta na úhradu jeho vkladu vůči bance v plné výši. Tuto skutečnost lze ověřit v systémech elektronického bankovnictví.

 

Některé klientské transakce ze dnů 24. a 25. února 2022 byly zpracovány. Banka upozorňuje klienty, že v tomto ohledu žádného klienta záměrně neupřednostnila. Rozdíly ve zpracování, či nezpracování transakce vycházely pouze z charakteru transakce (CZK/EUR), pořadí transakce a automatického zpracování transakce zpracovatelskými programy na straně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a na straně partnerských bank, které transakci zpracovávají.

 

Za vzniklou situaci se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci klientům hluboce omlouvá. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci děkuje všem klientům za jejich trpělivost a důvěru.

Budou mi vyplaceny úroky na spořícím účtu?

Úroky připsané k 1.3.2022 budou součástí výplaty prostředků od Garančního fondu.

Byl mi stržen poplatek za vedení účtu a i když jsem splnil podmínky pro vedení zdarma, nebyl mi vrácen. Dostanu jej zpět?

Rozhodný den pro oznámení konečných zůstatků Garančnímu fondu byl dne 28. 2. 2022. Tyto zůstatky budou klientům proplaceny do výše 100 000 Eur. Poplatek za vedení účtu za únor byl stržen 28.2.2022, a proto nebyl zohledněn ve výplatě náhrad z prostředků GSFT. V průběhu března došlo k jeho vrácení na účty klientů (stornování). Poplatky za vedení účtu za březen již byly zrušeny a dále se klientům neúčtují.

Před několika dny jsem u jiné banky zažádal o mobilitu účtu, proběhne a budou převedeny trvalé příkazy?

Kodex mobility bude převeden, případný zůstatek na účtu nebude klientovi vyplacen, ale veden u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci jako její závazek. Podle vývoje situace budeme klienty informovat, jakým způsobem postupovat pro vyplacení prostředků nad rámec zákonného pojištění.

Jak bude Sberbank CZ, a.s. v likvidaci řešit případný nepovolený debet u klientů? Pokud například klient platil svou platební kartou na konci února a pak ještě vybral všechny zbylé prostředky na svém účtu, mohl se dostat do nepovoleného debetu, který by nyní rád uhradil.

Pro splácení byly zřízeny speciální účty, uvedené na internetových stránkách ZDE, a jednotliví klienti banky jsou postupně oslovováni ohledně řešení těchto situací prostřednictvím e-mailu.

Jak získám od banky potvrzení o zůstatku na svém běžném účtu ke konci roku?

Výpisy z běžných účtů jsou klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci k dispozici v internetovém bankovnictví.  Výpisy z úvěrových účtů jsou klientům k dispozici na vyžádání u jejich RM.

Přijímá Sberbank CZ, a.s. v likvidaci i nyní platební příkazy v papírové podobě?

Nepřijímá, platební styk byl zastaven. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí, není tedy bohužel možné přijímat platební příkazy z účtů v žádné podobě.

Lze převádět finanční prostředky mezi účty jednoho klienta? Pokud má klient například zůstatek na svém účtu v EUR ale čeká ho splátka úvěru z účtu vedeného v Kč, může si mezi nimi své finanční prostředky převést (nebo i bez konverze, pokud má klient prostředky na jednom účtu, ale splátka úvěru by měla proběhnout z jiného účtu)?

Interní převody mezi účty klienta již nejsou bohužel možné. Z jakýchkoli prostředků na účtech již nelze splácet úvěry. Klient musí splácet úvěr prostřednictvím finančních prostředků poslaných na nově určený interní účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

 

Jak bude probíhat odúčtování prostředků z klientských účtů, které GSFT již vyplácí klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

V následujících týdnech proběhne odúčtování finančních prostředků z klientských účtů, které byly nebo budou vyplaceny garančním fondem. Zúčtování proběhne poměrným způsobem, kdy se podle zůstatků těchto účtů v CZK spočte poměr vyplacené náhrady rovněž v CZK. U účtů vedených v CZK se tato částka rovnou odúčtuje, u cizoměnových účtů se tato CZK částka konvertuje zpět do původní měny a v této částce se odúčtuje. U klientů do limitu pojištění to bude znamenat, že se odúčtuje 100%. U klientů s více účty a celkovým zůstatkem, proběhne zúčtování dle níže uvedeného ilustračního příkladu. Odúčtování proběhne automaticky.

Účet
Měna Zůstatek CCY Kurz 28.02.2022 Zůstatek CZK ekvivalent Poměry Poměrná výplata v CZK Poměrná výplata v měně CCY Zůstatek CCY po odúčování
 Účet 1  CZK  1 000 000,00  1,000  1 000 000,00  10,84%  271 040,11  271 040,11  728 959,89
 Účet 2  CZK  352 689,32  1,000  352 689,32  3,82%  95 592,95  95 592,95  257 096,37
 Účet 3  USD  56 325,33   22,325  1 257 462,99  13,64%  340 822,90  15 266,42  41 058,91
 Účet 4  EUR  116 593,30  24,995  2 914 249,53  31,60%  789 878,49  31 601,46  84 991,84
 Účet 5  CHF  125 683,00  24,176  3 038 512,21  32,95%  823 558,67  34 065,13  91 617,87
 Účet 6  CZK  658 968,44  1,000  658 968,44  7,15%  178 606,88  178 606,88  480 361,56
         9 221 882,49  100,00%  2 499 500,00    
     Výplata z GSFT v CZK:    2 499 500,00        

Jak je to s úroky za měsíc březen? Ve svém internetovém bankovnictví vidím pozitivní zůstatek na účtu, i když mi náhrada GSFT již byla v březnu vyplacena.

Na konci března došlo k zaúčtování transakcí na klientských depozitních účtech v souvislosti s výplatami vkladů od GSFT a současně k připsání úroků na těchto účtech za samotný měsíc březen. Další informace k aktuálním zůstatkům na depozitních účtech klientů a možnosti jak o ně požádat budou poskytnuty postupně v příštích týdnech.

Hypotéky

Co s hypotékou, kde je podepsaná hypoteční smlouva, nedošlo k jejímu čerpání, ale existuje zástavní právo na zastavené nemovitosti v Katastru nemovitostí?

Pokud se jedná o hypotéku s nezahájeným čerpáním, požádejte si prosím přes změnovou žádost o ukončení smluvního vztahu s bankou. Na základě změnové žádosti vám banka vyhotoví dodatek, změnovou žádost lze dohledat v sekci Ostatní dokumenty. Po vyhotovení a podpisu dodatku všemi smluvními stranami vyhotoví banka i kvitance (pokud již vázne ZP na zastavované nemovitosti). Kvitance se standardně vydávají do 30 dnů od splacení závazku/odstoupení od smlouvy. Následně si na základě kvitance musíte zajistit výmaz ZP z KN. Nebudete hradit poplatky za dodatek, za vyčíslení dluhu, za vydaná potvrzení ani za nezahájení čerpání. Jediným nákladem bude tedy úhrada výmazu ZP z KN (pokud již bylo ZP zapsáno).

Kdy bude banka vystavovat potřebná potvrzení pro zpracování refinancování hypotéky, kde je vyčíslen zůstatek úvěru, účet a termín, dokdy je potřeba dlužnou částku zaplatit?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci tato potvrzení (vyčíslení zůstatku) vystavuje i nadále. Z důvodu vyšší poptávky  nejsme schopni žádosti odbavit ve standardních lhůtách. Prosíme o trpělivost. Žádost o předčasné splacení lze podat prostřednictvím změnové žádosti, která je ke stažení v sekci Ostatní dokumenty. Podepsanou žádost prosím doručte na mail hyposervis@sberbankcz.cz.

Pokud již Sberbank CZ, a.s. v likvidaci potvrzení pro refinancování hypotéky klientovi vystavila, je stále platné (tedy zda je na oznámené číslo účtu nadále možné úvěr splatit).

Ano, pokud již klient disponuje takovým vyčíslením zůstatku úvěru, pak je stále platné vč. čísla účtu pro splacení zůstatku úvěru. Je důležité, aby klient nezapomněl vložit variabilní symbol platby, který má uvedený v již vydaném potvrzení (vyčíslení).

 

Jak mohu zrušit Pojištění schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru?

Pošlete vyplněný formulář „ŽÁDOST O ZMĚNU / POŽADAVEK K POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTÉČNÍ ÚVĚR“ na emailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz.
Žádost o změnu musí být podepsaná pojištěným i všemi případnými spoludlužníky a tyto podpisy musí být také úředně ověřeny. Pojištění zanikne ke konci kalendářního měsíce v případě, že bude emailová žádost doručena alespoň 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude pojištění zrušeno až ke konci měsíce následujícího. Pozor: pokud požádáte o zrušení p
ojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, dojde následně k odebrání slevy na úrokové sazbě poskytnuté dle úvěrové smlouvy za sjednané Pojištění schopnosti splácet.

Jak postupovat u rozčerpaných nebo dosud nenačerpaných hypotečních úvěrů?

Pokud máte hypotéku rozčerpanou a budete chtít stále čerpat, je potřeba si převést svoji hypotéku k jiné bankovní instituci. Učiníte tak prostřednictvím žádosti o předčasné splacení. Změnovou žádost k předčasnému splacení naleznete na webu ZDE. Tu následně doručte na mailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz. Pokud máte již se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci podepsanou úvěrovou hypoteční smlouvu, ale zatím nedošlo k čerpání, banka vás v následujících dnech bude kontaktovat s návrhem Dodatku, prostřednictvím kterého s vámi ukončí smluvní vztah. Pokud v Katastru nemovitostí vázne již zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ a.s. v likvidaci, dojde po podepsání Dodatku k jeho výmazu. Pak si budete moci o nový hypoteční úvěr zažádat v jiné bance.

Součástí mé měsíční splátky hypotéky je také pojištění schopnosti splácet u pojišťovny Cardif. Bude případně pojišťovna nadále plnit své závazky a je smlouva nadále platná i po ukončení činnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a přechodem mé hypotéky na jinou banku?

Po převzetí vaší hypotéky jinou bankou nebude sjednané pojištění schopnosti splácet nadále platné a to proto, že pojišťovna má uzavřenou rámcovou smlouvu se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, nikoli s konkrétním klientem. Pojišťovna však bude plnit veškeré své závazky u všech pojistných událostí, které se udály až do zániku smlouvy o pojištění schopnosti splácet, a to i zpětně. Případné dotazy na konkrétní pojistné plnění prosím směřujte přímo na Cardif.

Pokud mám sazbu hypotéky u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zafixovánu až do roku 2031, mohu se spolehnout, že podmínky fixace dodrží i banka, která moji hypotéku převezme? Je to někde v zákoně ošetřeno?

Dohodnuté smluvní podmínky ohledně hypotéky klienta Sberbank CZ, a.s. v likvidaci jsou závazné až do konce sjednané fixace. Banka v tuto chvíli neví, kdo bude přebírat hypoteční portfolio Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Do té doby jsou klienti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále povinni hradit řádné měsíční splátky na tzv. splátkové účty, o kterých byli bankou informováni prostřednictvím e-mailu (nebo dopisu).

Jak to bude s již schválenou hypotékou, kterou klient dosud nezačal čerpat, a očekával uvolnění finančních prostředků v nejbližší době s cílem pořídit si nemovitost?

Pokud máte již se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci podepsanou úvěrovou hypoteční smlouvu, ale zatím nedošlo k čerpání, banka vás v následujících dnech bude kontaktovat s návrhem Dodatku, prostřednictvím kterého s vámi ukončí smluvní vztah. Pokud v Katastru nemovitostí vázne již zástavní právo ve prospěch Sberbank, dojde po podepsání Dodatku k jeho výmazu. Pak si budete moci o nový hypoteční úvěr zažádat v jiné bance.

Jak získám od banky potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky za rok 2021?

Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky jste obdrželi prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou jste bance oznámili při zřízení běžného účtu/případně při sjednání hypoteční úvěru ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Heslo k potvrzení je vaše rodné číslo, případně u cizinců je heslem číslo hypoteční smlouvy. Pokud ho nemůžete nalézt, volejte prosím na infolinku banky, kolegové vám s potvrzením pomohou.

Co s hypotékou, pokud je rozčerpaná a potřebuji nadále čerpat?

Pokud se jedná o rozčerpanou hypotéku a potřebujete prostředky nadále čerpat, pak je potřeba převést si hypoteční úvěr do jiné banky. Podejte prosím změnovou žádost o předčasné splacení hypotečního úvěru u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Změnovou žádost lze dohledat v sekci Ostatní dokumenty. Následně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci odbaví takový požadavek standardně (s možnou časovou prodlevou) a vyhotoví vyčíslení dluhu, vč. kvitancí atp. Nebudete hradit poplatky za vyčíslení dluhu, za vydaná potvrzení, ani poplatek za nedočerpání. Jediným nákladem bude tedy úhrada výmazu ZP z KN.

Co s rozpracovanou hypoteční žádostí, u které jsem ještě nestihl/nestihla podepsat úvěrovou smlouvu?

Pokud se jedná o rozpracované hypoteční úvěry, kdy už je záznam v Registrech, pak lze opět ze strany klienta požádat banku o vystavení potvrzení, že nedošlo k uzavření smluvního vztahu a tedy ani k nezahájení čerpání hypotečního úvěru.

Co mám dělat, pokud mám rozčerpanou hypotéku, ale už nechci dále čerpat? Můžu začít hypotéku splácet?

Pokud již nechcete dále čerpat prostředky z hypotéky, lze začít řádně (měsíčně) splácet prostřednictvím anuitní splátky (tj. postupné umořování jistiny a úroků). Prosíme, vyplňte změnovou žádost (naleznete ZDE) a zašlete na e-mailovou adresu hyposervis@sberbankcz.cz, abychom splácení mohli nastavit. Za změnu nebudete hradit žádný poplatek. Upozorňujeme, že výše splátky bude odpovídat smluvně sjednané výši řádné měsíční splátky, která je uvedena ve smlouvě o sjednání hypotečního úvěru.

Internetové bankovnictví

Kdy se opět zprovozní internetové bankovnictví?

Internetové bankovnictví pro retailové i komerční klienty je opět otevřené a je možné si přes něj ověřit jak výši zůstatku na účtu, tak i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Není však možné přes něj  provádět žádné internetové transakce.

Kdy bude dostupný systém Multicash?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci opět zpřístupnila Multicash v pasivním módu od 7. 3. 2022. Nadále tedy není možné v tomto systému provádět žádné transakce.

Jak mám postupovat, pokud jsem reklamoval platbu svou platební kartou Sberbank CZ, a.s v likvidaci a dosud jsem nedostal zpět peníze?

Vzhledem ke skutečnosti, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále nedisponuje bankovní licencí, není možné realizovat ani žádné karetní transakce kartami vydanými Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Pokud jste reklamoval platbu Vaší platební kartou před rozhodným dnem (28.2.2022), realizovanou ještě před tímto datem, a obchodník provedl kredit zpět na Vaší kartu, musí mu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci tyto finanční prostředky opět vrátit a Vy se s ním musíte dohodnout na jiném způsobu navrácení Vašich finančních prostředků (např. kreditem na Vaší platební kartu u jiné banky). Výjimku tvoří kreditní platby od 1.3.2022 – 22.3.2022, kdy dané transakce už nebylo možné technicky obchodníkovi vrátit a byly připsány na účty klientů. Tyto připsané transakce nemají vliv na výši výplaty náhrad  z GFST, jelikož k nim došlo až po rozhodném dni, tedy po 28.2. 2022. Dotčené klienty žádáme, aby sledovali naše webové stránky s pokyny, jak následně uplatnit tyto pohledávky vůči Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Jak mám dále splácet svou kreditní kartu?

Kreditní karty je nutné splácet na karetní účet začínající číslem 9, který naleznete ve výpise ke své kreditní kartě. Vznikne-li vám v souvislosti s řádným splácením nebo předčasným splacením přeplatek na karetním účtu, tento přeplatek uznáváme a evidujeme. Bohužel v souladu s rozhodnutím ČNB nemůže Sberbank CZ a.s. v likvidaci v tuto chvíli provést výplatu přeplatku zpět na váš účet. Situaci intenzivně řešíme a snažíme se, ve spolupráci s ČNB, najít řešení, které umožní vyplatit Vám přeplatek co nejdříve. 

Platí ještě asistenční služby a cestovní pojištění sjednané k platebním kartám Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Asistenční služby Europ Assistance, které jsou poskytovány ke zlatým platebním kartám Mastercard GOLD Personal a Visa GOLD Business, jsou platné až do 30. 4. 2022; vypořádání událostí, které se udály do tohoto termínu, bude probíhat i po tomto datu. Cestovní pojištění BNP Paribas Cardif zůstává aktivní.

 

Spotřebitelské úvěry a kontokorenty

Mohu odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru?

Spotřebitel má právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení má spotřebitel povinnost zaplatit jistinu neboli částku, kvůli které si úvěr vzal. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit poskytovateli úvěru úrok ve výši, na kterou by mu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. Pro odstoupení od smlouvy využijte Změnový formulář uložený na webu v sekci Ostatní dokumenty a zašlete nám jen sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Jak si mohu požádat o změnu v souvislosti se svým spotřebitelským úvěrem u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Požádat lze o změnu data splatnosti měsíční splátky, předčasné částečné i úplně splacení úvěru. Vyplňte Změnový formulář uložený na webu v sekci Ostatní dokumenty a zašlete jeho sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Splácení půjček - fungují stále trvalé platby? Kam máme posílat peníze? Zvýší se nám úrok, když úvěr koupí nová banka?

Splácení úvěrů probíhá formou speciálních splátkových účtů vedených u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, jejichž čísla a bližší informace byly klientům zaslány emailem, či dopisem. V případě, že tyto informace neevidujete, obraťte se prosím na nás.

Když nezaplatím splátku, protože se nedostanu na bankovnictví, bude to moje chyba?

Všichni klienti jsou průběžně informováni o tom, jakým způsobem lze závazky vůči bance plnit. Aktuální situace nemá vliv na povinnost plnit smluvní závazky vůči bance z úvěrových vztahů. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete ZDE.

Fungují stále trvalé platby pro splácení půjček? Kam mám posílat peníze?

 Klienti jsou i nadále povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. K těmto platbám již nadále není možno využívat trvalé platby, nastavené na účtech vedených u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a budete je muset splácet z účtů vedených u jiných bank. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete ZDE.

Pokud splácím úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, mám na stanovený splátkový účet posílat samotnou splátku úvěru nebo i splátku za pojištění schopnosti splácet úvěr?

Ano, na splátkový účet stanovený ZDE je potřeba nadále platit jak splátku úvěru, tak pojištění schopnosti splácet úvěr, pokud ho máte u svého úvěru sjednáno.

Jak si mohu požádat o předčasné splacení svého spotřebitelského úvěru?

Vyplňte Změnový formulář uložený na webu ZDE a zašlete nám jen sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Jak mohu zrušit Pojištění schopnosti splácet ke spotřebitelskému úvěru?

Zavolejte na zákaznickou linku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci 800 133 444  kde s Vámi operátoři banky požadavek na zrušení pojištění vyřídí. Pojištění zanikne ke konci kalendářního měsíce v případě, že bude telefonická žádost podána alespoň 5 pracovních dnů před koncem daného kalendářního měsíce. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude pojištění zrušeno až ke konci měsíce následujícího.

Jak mohu zrušit můj kontokorentní úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Vyplňte Výpověď smlouvy o KTK_vzor uložený na webu v sekci Ostatní dokumenty a zašlete jeho sken s Vaším úředně ověřeným podpisem zpět mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz. Originál Změnového formuláře s úředně ověřeným podpisem pak prosím pošlete na brněnskou adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Bude můj úvěr zesplatněn, tj. bude třeba jej refinancovat do jiné banky, nebo nějaká jiná banka můj úvěr převezme a já jí budu nadále splácet podle podmínek stanovených původní úvěrovou smlouvou uzavřenou s Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Úvěry klientů nebudou zesplatněny. Úvěr/hypotéku je nadále nutné splácet Sberbank CZ, a.s. v likvidaci prostřednictvím tzv. splátkového účtu, o kterém byl každý klient Sberbank CZ, a.s. v likvidaci informován prostřednictvím mailu (nebo dopisu). Pokud by v budoucnu došlo k nějaké změně v této oblasti, budou o tom klienti banky včas informováni.

Mohou ještě klientům Sberbank CZ, a.s. v likvidaci dorazit na jejich běžné účty finanční prostředky, které budou následně použity na řádnou splátku úvěru?

To již možné není. Vzhledem ke ztrátě bankovní licence nemůže Sberbank CZ, a.s. v likvidaci přijímat nové vklady. Klienti jsou však povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci z účtů vedených u jiných bank. Řádnou měsíční splátku (plus splátku za pojištění schopnosti splácet, pokud má takové pojištění klient sjednané) musí klient splácet na tzv. splátkový účet, který mu byl zaslán prostřednictvím mailu (nebo dopisem) v minulých dnech.

Doplatil jsem svůj spotřebitelský úvěr - kdy mi bude vyplacen BONUS za řádné splacení úvěru?

Pokud splácení úvěru probíhalo z Vaší strany dle dohodnutých podmínek, vzniknul Vám nárok na vyplacení Bonusu za řádné splácení. Váš nárok na výplatu Bonusu uznáváme a evidujeme. Situaci intenzivně řešíme a snažíme se, ve spolupráci s ČNB a likvidátorem, najít řešení, které umožní vyplatit Vám BONUS co nejdříve. Za vzniklé komplikace se omlouváme a ubezpečujeme Vás, že děláme maximum pro to, abychom nalezli řešení co nejrychleji.

Kdy mi bude vrácen přeplatek, vzniklý v souvislosti s řádným/předčasným splacením úvěru?

Vznikl-li vám v souvislosti s řádným splácením nebo předčasným splacením přeplatek na úvěrovém účtu, tento přeplatek uznáváme a evidujeme. Situaci intenzivně řešíme a snažíme se, ve spolupráci s ČNB a likvidátorkou, najít řešení, které umožní vyplatit Vám Váš přeplatek co nejdříve.

Musím žádat o předčasné splacení, konsoliduji-li svůj úvěr jinam?

Pokud žádáte o konsolidaci SBCZ úvěru do jiné banky, není nutné zvlášť žádat o předčasné splacení SBCZ úvěru napřímo u nás, pokud vás k tomu přímo konsolidující banka nevyzve. Samozřejmě je možné požádat o zaslání přesného vyčíslení předčasného splacení úvěru k určitému datu tak, aby nevznikl v rámci předčasného splacení žádný přeplatek. O vyčíslení si můžete požádat standardně mailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz.

Výplaty vkladů

V jakém časovém horizontu se dostanu ke svým penězům?

Peněžní pohledávky klientů budou vypláceny prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., a to od 9.3.2022 (pro fyzické a právnické osoby) a od 21.3.2022 (pro vybrané instituce, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků, např. platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři). Bezhotovostní převod bude možné provést na každé z 241 poboček Komerční banky, hotovostní výplatu pak jen na vybraných 40 obchodních místech. Pro tyto účely bude dočasně prodloužená otevírací doba vybraných poboček – více na https://www.kb.cz/cs/vyplata-sberbank. Náhradu si lze vyzvednout kdykoliv během tří let od zahájení výplat, tj. do 9. 3. 2025.

Jaké dokumenty budu potřebovat pro vyplacení náhrady prostřednictvím Komerční banky?

Fyzická osoba (občan)bude potřebovat platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu)

Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.)bude potřebovat originál, úředně ověřená kopie nebo elektronicky podepsaný platný výpis z Obchodního rejstříku /z jiného veřejného rejstříku, ne starší než 3 měsíce, relevantní výpis z Evidence skutečných majitelů a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (platný občanský průkaz nebo pas). Výplata náhrady musí být provedena v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kdy v případě výplaty vyšší než 15 000 EUR je potřeba předložit dokumenty ke zjištění totožnosti skutečného majitele, jako je výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, výroční zpráva, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu a zároveň výpis z Evidence skutečných majitelů.

Jak mám postupovat, pokud jsem nespokojen s výší náhrady, která mi byla vyplacena z prostředků Garančního systému?

Kontaktujte GSFT co nejdříve a podejte reklamaci. Reklamační formulář naleznete na stránkách GSFT zde. Oprávněnost Vašeho nároku posoudí GSFT. Sberbank CZ s GSFT úzce spolupracuje, tak aby veškeré oprávněné nároky jejich klientů byly prostřednictvím Komerční banky vyplaceny co nejdříve a ve správné výši.

Jak mám postupovat v případě pochybností, zda nebyl v rámci náhrady z Garančního systému vyplacen i kontokorentní rámec?

Kontokorenty včetně nevyčerpaného rámce banka na základě množících se dotazů klientů zkontrolovala a konstatuje, že výše náhrady byla napočítána správně. Pokud i přes toto ujištění mají klienti pocit, že při výplatě náhrady došlo k nějakým nesrovnalostem, doporučujeme kontaktovat GSFT co nejdříve s reklamací náhrady. Reklamační formulář naleznete na stránkách GSFT.

Jak budou vypořádány mé finanční prostředky nyní uložené na účtech úschovy?

Vypořádání účtů úschovy z prostředků Garančního systému bohužel nelze očekávat již od 9.3. 2022 vzhledem k délce procesu zpracování těchto požadavků. Aby bylo vypořádání tohoto typu možné, nejprve musí Sberbank CZ, a.s. v likvidaci obdržet potřebné informace od notáře/advokáta, insolvenčního správce, exekutora či dražebníka, a následně tyto informace zpracovat a předat k vypořádání do Garančního systému, který je pak předá Komerční bance. Rychlost vypořádání účtů úschovy tak bude záležet i na rychlosti, s jakou Sberbank CZ, a.s. v likvidaci obdrží v požadované kvalitě všechny potřebné informace. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci je připravena pro rychlé vypořádání účtů úschovy udělat maximum tak, aby klienti měli své finanční prostředky k dispozici co nejdříve.  Podklady týkající se části účtů úschov již byly GSFT předány, o možnosti požádat o výplatu náhrady z těchto účtů Vás GSFT písemně uvědomí. Žádáme klienty, aby nežádali o výplaty z účtů úschov na pobočkách Komerční banky dříve, než takový dopis od GSFT obdrží, protože pokud nebude mít Komerční banka data potřebná k výplatě k dispozici, výplata náhrady nebude provedena.

Komerční úvěry a dokumentární obchody

Jak je to s čerpáním komitovaných úvěrů komerčních klientů? Bude se účtovat závazková provize (commitment fee), pokud je čerpání komitovaných úvěrů pozastaveno?

Čerpání komitovaných úvěrů je zastaveno. Prosíme komerční klienty, aby se v případě dotazů obrátili přímo na svého RM. Committment fee nebude účtován za dobu, kdy nebylo možné čerpat komitovaný úvěr.

 

Jak je to s čerpáním nekomitovaných úvěrů?

Čerpání nekomitovaných úvěrů je rovněž zastaveno. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jak se klienti dozví výši splátky, pokud mají nastaveno kapitálové splácení, kde je klientovi známa jen splátka jistiny úvěru?

Klient se může řídit výší poslední splátky, kterou bance splácel nebo výši na vyžádání sdělí klientovi RM. RM rovněž sděluji klientovi výši zůstatku úvěru pro jeho předčasné splacení.

Může banka zpracovat dokumenty pod exportním akreditivem přijaté od klienta (beneficienta)? Pokud ano, a nemůže zpracovat přijatou platbu, jak má znít platební instrukce?

Dokumenty je možné zpracovat, avšak vzhledem k tomu, že banka nemůže přijmout platbu, u avizovaných akreditivů je klientovi doporučováno prezentovat dokumenty přímo do vystavující banky za součinnosti jiné banky klienta, nebo prostřednictvím obchodního partnera požádat o přesměrování (další avizování) akreditivu do jiné banky.

Je ještě možné realizovat přes Sberbank CZ, a.s. v likvidaci platby zadáním elektronických nebo papírových platebních příkazů?

Žádné platební příkazy nyní není možné realizovat. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jaký je status dříve vystavených bankovních záruk?

Již vystavené bankovní záruky jsou stále platné, není však možné provést jejich změnu ani vystavit nové bankovní záruky. Beneficient má možnost platnou a účinnou záruku uplatnit, čímž beneficientovi vzniká v případě vyhovujícího uplatnění pohledávka za bankou. Bankovní záruky je však nadále možné snižovat či ukončit před stanoveným datem platnosti v souladu s jejich podmínkami.

Může banka zpracovávat přijaté platby ve prospěch klientů pod dokumentárními obchody?

Ne. Na žádost klienta a dle jeho instrukcí banka provede pouze změnu platebních instrukcí pro dlužníka.

Když má klient v bance úvěr a zároveň depozita – může udělat předčasnou splátku?

Nikoliv, běžné účty byly blokovány, klient proto nemůže dále nakládat s prostředky, které měl na svém účtu ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Náhradu vkladů až do pojištěné výše v současné vyplácí klientům banky GSFT prostřednictvím poboček Komerční banky. Předčasnou splátku může klient udělat pouze ze svého účtu u jiné banky.

Jsou pozastaveny všechny služby klientům včetně nezávazného platebního instrumentu - obstarání dokumentárního inkasa?

Ano, tyto služby nelze v současné době poskytovat. Stávající otevřené obchody jsou v součinnosti s klientem/instruující stranou ukončovány nebo přesměrovány.

Je možné na základě instrukce vystavující/potvrzující banky avizovat dříve přijatý a avizovaný dokumentární akreditiv SWIFTem do další banky?

Akreditiv je možné avizovat do další avizující banky na základě instrukce vystavující banky a za předpokladu existence korespondenčního vztahu s další avizující bankou na úrovni RMA (je možné vyměňovat klíčované swiftové zprávy), nebo je možné akreditiv avizovat poštou (doporučeno pouze pro případy avizování do banky sídlící v ČR).

Je závazek banky z potvrzení akreditivu stále platný? Bude banka účtovat provize za potvrzení akreditivu?

Závazek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci z potvrzení akreditivu je platný. K úhradě splatné závazkové provize za období platnosti závazku  banky bude klient, k tíži kterého má být provize účtována, písemně vyzván.

 

Je klient za současné situace dále povinen splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

ANO, klient je povinen splácet své úvěry u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci i nadále. Banka nemůže dále poskytnout ani prodloužit čerpání již poskytnutých kontokorentních a revolvingových úvěrů, včetně opětovného čerpání již poskytnutých tranší, ani vystavit či prodloužit žádné bankovní záruky. Výše uvedené rozhodnutí a s ním přijatá opatření však nemají vliv na konečnou splatnost poskytnutých kontokorentních a revolvingových úvěrů ani na řádné splácení investičního úvěru. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci upozorňuje své klienty, že jsou i nadále vázáni povinností plnit své závazky dle uzavřené úvěrové smlouvy a stanoveného splátkového kalendáře. V opačném případě se klienti mohou dostat do porušení úvěrové smlouvy s důsledky z toho plynoucími. Pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek úvěru byl (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zvláštní splátkový účet.

Jakým způsobem je možné splácet investiční úvěry firemních klientů?

Pro každý splátkový úvěr byl ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci vytvořen speciální interní účet, kam je nutno směřovat splátky těchto úvěrů. Čísla účtů pro splátky budou jednotlivým firemním klientům komunikována prostřednictvím jejich „bankovních poradců“ (RM). Klient je k datu každé splátky povinen na tomto speciálním účtu zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci této splátky.

 

Jsou umožněny mimořádné splátky nebo předčasná splacení celých úvěrů?

Ano. Postup je obdobný jako při pravidelných splátkách. Na splátkový účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci klient pošle prostředky ve výši požadované mimořádné splátky nebo nesplaceného zůstatku investičního úvěru. V případě splacení celého úvěru (např. refinancování jinou bankou) klient podává standardní žádost a předčasné splacení úvěru a RM mu vyčíslí výši úvěru včetně případných nákladů předčasného splacení.

Jaký je postup v případě, že úvěrová smlouva požaduje provedení mimořádné splátky úvěru z přijaté dotace?

Banka vystaví klientovi souhlas se směřováním platby dotace na interní splátkový účet pro daný úvěr, ze kterého bude následně provedena mimořádná splátka úvěru.

Jakým způsobem je možno splatit revolvingové úvěry?

Ke každé revolvingové lince je vytvořen jeden interní splátkový účet ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, který klientovi sdělí jeho RM. Na tento účet je klient povinen v době splatnosti revolvingové tranše zaslat finanční prostředky, ze kterých bude tato tranše splacena. Po úplném splacení všech tranší je možno ukončit smlouvu o revolvingovém úvěru formou dodatku a uvolnit jeho zajištění.

Jakým způsobem je možno splácet kontokorentní úvěry?

Na webových stránkách banky jsou uvedeny účty pro splácení kontokorentních úvěrů, kam klient v případě splacení kontokorentu zasílá finanční prostředky. Výši finančních prostředků, které odpovídají čerpané části kontokorentního úvěru, sdělí klientovi RM. Výše uvedený postup platí jak pro splácení čerpaných částí kontokorentních úvěrů, tak pro nepovolené debety na běžných účtech, které vznikly zaúčtováním plateb v době, kdy byly s ohledem na omezení aktivit banky debetní transakce omezeny.

Jaký je variabilní symbol platby pro splacení úvěru?

Pro splátku investičního úvěru je variabilním symbolem číslo tohoto úvěru (6-timístné číslo). Pokud má klient více úvěrů, tak pro každý úvěr je nutno vytvořit samostatnou platbu pro daný úvěr na určený splátkový účet s variabilním symbolem odpovídajícímu číslu úvěru. Jedna souhrnná platba za všechny úvěry klienta není možná – nedošlo by ke spárování s konkrétními úvěry. Pro splátku tranše revolvingového úvěru je variabilním symbolem rovněž číslo této tranše. Toto číslo není klientům zpravidla známo a na vyžádání jej sdělí RM. Pro splátky zůstatků na účtech (kontokorentní a nepovolené debety) se jako VS aplikuje číslo tohoto běžného účtu.

Povolí banka zápisy na LV zástavy ve 2. pořadí v případě refinancování?

Ano. Tento zápis však podléhá schválení banky, kde bude vyhodnoceno, zda je možné toto bez dalších podmínek provést. Základní podmínkou pro povolení zápisu na LV je úplné splacení všech úvěrů, které jsou nemovitostmi na daném LV zajištěny.

Je možno po provedení mimořádné splátky přepočítat výši pravidelné splátky úvěru?

Ano, na písemnou žádost klienta. Není však možné prodloužit finální smluvně danou splatnost úvěru. Na novou výši splátky klient s bankou podepíše standardní dodatek k úvěrové smlouvě.

Je možné provádět zápočty mezi pohledávkami klienta za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci vůči pohledávkám banky za klientem?

S ohledem na situaci banky není zatím bohužel možné ze strany banky provádět jednostranné zápočty či návrhy na dohodu o zápočtu pohledávek klienta za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci proti pohledávkám banky za klientem. Banka si je vědoma této obtížné situace a omlouvá se klientům za komplikace, které musí nyní řešit. S ohledem na stav hrozícího úpadku je nutné, aby se vedení banky chovalo k bance tak, jako by již v úpadku byla. Jedním ze základních pravidel takového přístupu je zákaz zvýhodňování, resp. upřednostňování věřitelů podle § 241 a 242 insolvenčního zákona. Druhým základním pravidlem je zacházet s každou pohledávkou tak, jako by se s ní zacházelo v konkurzu podle § 111 insolvenčního zákona. Bohužel právě tato pravidla by byla porušena, pokud by banka schválila protiprávní (buď smluvně nedovolený, nebo nezákonný) jednostranný zápočet provedený klientem, nebo se s klientem na zápočtu dohodla. Plné uspokojení pohledávek jednoho klienta způsobené zápočtem by totiž bylo provedeno na úkor ostatních věřitelů banky a velmi pravděpodobně mimo pořadí pohledávek v konkurzu.

 

Proto banka nemůže schválit jednostranné započtení provedené klientem ani neuzavře s klientem dohodu o zápočtu, pokud nebude zápočet požadován v souladu se zákonem. Jakkoli víme, že tato opatření jsou obtížně přijatelná, bylo nutné je implementovat, neboť jakýkoli jiný přístup by mohl vést k právnímu zmatku, neplatným právním úkonům a k tíživým důsledkům vůči bance, jejímu vedení a v neposlední řadě i vůči klientům banky. Upozorňujeme, že i přes výše uvedená opatření se vedení banky stále snaží chránit Vaše zájmy prostřednictvím podpory hledání nového akcionáře banky, který by mohl zajistit, že všechny Vaše pohledávky vůči bance budou uspokojeny v plné výši. Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a důvěru.

Účtuje banka poplatky za úvěrové služby?

S ohledem na aktuální situaci banka neúčtuje poplatky, které souvisí se službami, které nejsou a nemohou být poskytovány. Jedná se zejména o závazkovou provizi za nečerpané zdroje nebo poplatky za zpracování čerpání regulovaných provozních linek.

Ostatní poplatky, které souvisí s úkony, které banka klientům nadále poskytuje (vystavení potvrzení, souhlasu, předčasné splacení, dodatek k úvěru, zpracování dokumentárních obchodů a záruk, atd.) jsou účtovány dle platného sazebníku nebo úvěrové smlouvy. Detailní informace k účtování nebo neúčtování konkrétních úvěrových poplatků sdělí na vyžádání bankovní poradce klienta.

Na jaký účet mám splácet svůj úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci sjednaný v EUR?

Banka již obeslala jednotlivé klienty s úvěrovými produkty vedenými v EUR s detailní instrukcí ohledně dalšího splácení jejich úvěrů i specifikací nové korespondenční banky, kterou je GENODEFF – DZ BANK AG. Veškeré splátky s datem splatnosti v měsíci únoru byly provedeny, pokud na ně byl na účtech dostatečný zůstatek. Splátky za měsíc březen a následující měsíce však již musí klienti uhradit z účtů vedených u jiných bank dle platebních instrukcí uvedených v dopisu (SWIFT banka příjemce: VBOECZ2X, IBAN příjemce: #IBAN#, Jméno příjemce: #KLIENT_NAZEV#, Číslo úvěru (Variabilní symbol): #CISLO_UVERU#. V případě dotazů se mohou klienti obrátit přímo na svého bankovního poradce, infolinku banky 800 133 444 nebo na e-mail spravauveru@sberbankcz.cz.

Jak je možné získat výpisy k BU nebo úvěrové výpisy?

Zasílání výpisů listinnou formou bylo opět obnoveno. Výpisy z účtů klienta je možné také stáhnout v internetovém bankovnictví nebo na vyžádání u RM. Výpisy z úvěrového účtu jsou klientům k dispozici pouze na vyžádání u jejich RM.

 

Je dle úvěrových podnikatelských smluv nezbytné, aby klient před předčasným splacením požádal Sberbank CZ, a.s. v likvidaci o předchozí souhlas či dodržel nějakou specifickou lhůtu?

Všechny příchozí žádosti budou řešeny dle aktuálních provozních možností Sberbank CZ, a.s. v likvidaci – standardní lhůty bohužel v tuto chvíli banka není schopna dodržet.

Pokud pošle klient na určený splátkový účet úvěru vyšší částku než celková výše dluhu, dojde pak ze strany Sberbank CZ, a.s. v likvidaci k vrácení přeplatku?

Vrácení případného přeplatku v případě doplacení nebo předčasného splacení úvěru není aktuálně v zákonných možnostech Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Je možné ještě dočerpat dříve schválený investiční úvěr?

Bohužel jakékoli další čerpání úvěru není možné. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci již nedisponuje bankovní licencí.

Jak mám dále postupovat s derivátovými obchody uzavřenými se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci  v současné době není oprávněna akceptovat jednostranné započtení provedené klientem ani uzavřít s klientem dohodu o zápočtu, pokud nebude zápočet požadován v souladu se smlouvou a se zákonem. V této souvislosti banka upozorňuje, že se nemůže vzdát svých práv a očekává, že závazky klientů budou splněny. Pro účely splnění těchto závazků byly bankou definovány interní/technické účty.

Pokud má klient s bankou sjednaný derivátový obchod, obdrží od banky detailní instrukci pro platby související s konkrétní transakcí. Tato instrukce se bude týkat také závazků z derivátových obchodů, které měly splatnost 1.3.2022 a později.

 

Banka nemůže v tuto chvíli vyplácet většinu svých peněžitých závazků, ale veškeré pohledávky svých klientů eviduje a uspokojí je, jakmile to bude v souladu se zákonem možné. Pro účely dalších dotazů, možnosti předčasného ukončení transakcí a další informace vztahující se k této problematice banka klientům doporučuje kontaktovat přímo dealery Global Markets Sales, kteří jsou s ohledem na svou odbornost oprávnění s klienty v této oblasti komunikovat:

Bohumský Marek            234 706 846

Chum Martin                   234 706 890

Jelínek Filip                      234 706 986

Lukesová Martina           543 525 710

 

Děkujeme za pochopení. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Ostatní

Jak se dostanu ke své bezpečnostní schránce ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci?

Prosím informujte předem svého osobního bankéře na pobočce, který Vám umožní přístup k Vaší bezpečnostní schránce v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Návštěva Vaší bezpečnostní schránky bude podléhat zvýšeným bezpečnostní opatřením. Pobočky banky zůstávají i nadále uzavřené.

Jak to bude s investicemi do fondů, které byly podmínkou pro získání lepšího úroku na FÉR spoření? Nepřijdeme o tyto investice?

O své prostředky nepřijdete. Investiční fondy nespadají do majetku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a nejsou tedy nijak ovlivněny stávající situací; proces převodu investičních fondů k novému distributorovi je již možný. Pro více informací kontaktujte svého bankéře, který má k tomuto potřebné instrukce.

Jak je to s převody fondů?

Proces převodů je opět spuštěn, a to jak na fondech NNIP tak i Generali. Pro více informací prosím kontaktujte svého poradce, který Vám s celým postupem převodu poradí.

Na konci února jsem odprodával prostředky z fondů, kdy se k nim dostanu?

Celý proces je již spuštěn, budete informováni prostřednictvím mailu, kde bude uveden přesný postup. Prostředky budou následně převedeny na Váš účet mimo SBCZ, pro více informací prosím kontaktujte svého poradce.

Kdy si mohu převést dluhopisy k jinému obchodníkovi?

Portfolia dluhopisů ve vlastnictví klientů jsou deponována na účtech mimo SBCZ. Momentálně nám naši partneři neumožňují převody těchto portfolii a tím i klientům jejich další nakládání s dluhopisy. SBCZ intenzivně řeší tuto nestandardní situaci. Jakmile dojde ke změně, budeme Vás informovat prostřednictvím našich webových stránek či našich bankéřů.

Micro úvěry a kontokorenty

Musím stále hradit poplatek za správu svého investičního úvěru?

Ano, daný poplatek je stále nutné hradit. Poplatek prosím zasílejte se splátkou firemního úvěru dle obdržených instrukcí pro splácení Vašeho úvěru.

Musím zaplatit poplatek za správu svého kontokorentu za měsíc březen?

Ne, daný poplatek Vám Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nebude účtovat.

Jak mám provést úplné splacení svého firemního úvěru?

O předčasné splacení je nutné žádat min 10 pracovních dní před požadovaným datem předčasného splacení. Prosím vyplňte žádost o předčasné splacení s úředně ověřeným podpisem a zašlete nám jí z Vašeho kontaktního emailu na micro_rm@sberbankcz.cz . Sberbank CZ, a.s. v likvidaci Vám následně vyhotoví dokument se souhlasem k předčasnému splacení úvěru a instrukcemi pro provedení předčasné splátky (včetně poplatků z daného úkonu vyplývajících).

 

Jak mám provést úplné splacení svého firemního kontokorentu?

O předčasné splacení je nutné žádat min 10 pracovních dní před požadovaným datem předčasného splacení. Prosím pošlete Váš požadavek na splacení z Vašeho kontaktního emailu na micro_rm@sberbankcz.cz . Připravíme Dohodu o ukončení smlouvy, která bude obsahovat číslo účtu, částku ke splacení a datum splatnosti. Dohodu o ukončení smlouvy nám pak prosím zašlete poštou s Vaším úředně ověřeným podpisem na adresu: Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s., Loan Back office, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Lze provést částečné splacení firemního kontokorentu?

Ano, prostředky pro částečné splacení firemního kontokorentu vedeného v CZK jednoduše uhraďte na číslo účtu 9200147446/6800. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho účtu Kontokorentu. Platby pro splácení kontokorentu vedeného v EUR zasílejte na IBAN CZ07 6800 0000 0092 0014 7454 přes SWIFT (SEPA nelze použít): SWIFT banka příjemce: VBOECZ2X; Korespondenční banka: GENODEFF – DZ BANK AG.

Jak mám postupovat u rušení nečerpaného kontokorentu?

Pošlete nám požadavek na zrušení nečerpaného kontokorentu na e-mailovou adresu micro_rm@sberbankcz.cz a my Vám připravíme Dohodu k ukončení kontokorentu. Tuto dohodu podepíšete, necháte si ověřit svůj podpis a následně nám ji zašlete zpátky na adresu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s., Loan Back office, Heršpická 5, 658 26 Brno.

Na jaký účet mám splácet svůj úvěr u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci sjednaný v EUR?

Banka již obeslala jednotlivé klienty s úvěrovými produkty vedenými v EUR s detailní instrukcí ohledně dalšího splácení jejich úvěrů. Veškeré splátky s datem splatnosti v měsíci únoru byly provedeny, pokud na ně byl na účtech dostatečný zůstatek. Splátky za měsíc březen a následující měsíce však již musí klienti uhradit z účtů vedených u jiných bank dle platebních instrukcí uvedených v dopisu. Upozorňujeme, že není možné zasílat SEPA platbu, je potřeba zaslat prostřednictvím SWIFT. V případě dotazů se mohou klienti obrátit přímo na Infolinku banky 800 133 444 nebo na e-mail micro_rm@sberbankcz.cz.

Kde zjistím výši zaplacené jistiny a úroky u svého firemního úvěru?

Výše zaplacené jistiny za konkrétní měsíc je uvedena na měsíčním výpisu z úvěrového účtu. Co se týče úroků, je to rozdíl výše měsíční splátky a zaplacené jistiny dle výpisu z úvěrového účtu. Případně nás prosím kontaktujte a my vám zašleme splátkový kalendář.